Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση

Financial Analysis and Management, photo: Gerd Altmann

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_332
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει την κατανόηση της ζήτησης και της προσφοράς της λογιστικής πληροφορίας, του ρόλου της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και των αναλυτών και την εκτίμηση των στατιστικών χαρακτηριστικών των λογιστικών μεγεθών.

Δεξιότητες

Οι φοιτητές πρόκειται να αποκτήσουν μια ισόρροπη άποψη αναφορικά με  την χρησιμοποίηση της λογιστικής πληροφορίας για τη λήψη αποφάσεων και την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων. Θα αναπτύξουν την αντίληψη τους σχετικά με τη χρήση των πολυμεταβλητών στατιστικών μοντέλων (multi-variate statistical models) που χρησιμοποιούνται για την πρόγνωση της εταιρικής αποτυχίας  (failure prediction) και την βαθμολόγηση των ομολόγων  (bond rating) και θα αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο σχετικά με τη χρήση των βασικών εργαλείων της χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Περιεχόμενα μαθήματος

Ενότητα 1: Επισκόπηση της Ανάλυσης Χρηματ/κών Καταστάσεων

Ενότητα 2: Χρηματοοικονομικές Δημοσιεύσεις και Ανάλυση

Ενότητα 3: Ανάλυση Ταμειακών Ροών

Ενότητα 4: Απόδοση Επενδεδυμένων Κεφαλαίων και Ανάλυση Κερδοφορίας

Ενότητα 5: Πιστωτική Ανάλυση

Ενότητα 6: Κεφαλαιακή Δομή και Φερεγγυότητα

Ενότητα 7: Μετοχική Ανάλυση και Αποτίμηση

Ενότητα 8: Επίλυση επαναληπτικών ασκήσεων και μελέτη περιπτώσεων

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, 3 ώρες εβδομαδιαίως

39 ώρες

Εργαστήριο, 2 ώρες εβδομαδιαίως

26 ώρες

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

46 ώρες

Εκπόνηση μελετών (projects) και επίλυση εργαστηριακών ασκήσεων

39 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών και η τελική τους βαθμολογία διαμορφώνεται αφενός από την υποβολή ομαδικών και ατομικών εργασιών (projects) με συντελεστή στάθμισης 40% και αφετέρου από την επίδοση τους στην γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με συντελεστή στάθμισης 60%. Τα κριτήρια της αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναρτημένα στην σχετική σελίδα του μαθήματος:  https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=ECON1280

Χρήση ΤΠΕ

  • Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class).
  • Παραδόσεις - παρουσιάσεις της ύλης με τη χρήση διαφανειών και υποδειγματική επίλυση – παρουσίαση μελετών περίπτωσης.

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Μαγεράκης Ευστάθιος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Magerakis Efstathios
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 18:00 - 19:00
Τετάρτη 16:30 - 17:30

Συγγράμματα

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
«Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», K. R. Subramanyam, ΕΚΔΟΣΕΙΣ BROKEN HILL, 2017, 1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ.
«ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Δ. ΓΚΙΚΑ, Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Γ. ΣΙΟΥΓΛΕ, ΕΚΔ. ΜΠΕΝΟΥ 2010.