Χρηματοοικονομική

photo by Rafael Matsunaga@Flickr

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_322
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να:

 1. Αποκτήσουν ένα βασικό μαθηματικό υπόβαθρο αναφορικά με τις μεθόδους ανατοκισμού και κυρίως να αναπτύξουν τις ικανότητες τους για την εφαρμογή αυτών των αρχών.
 2. Κατανοήσουν όλα τα στάδια της διοικητικής και χρηματοοικονομικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων που περιλαμβάνει προϋπολογισμό κεφαλαίων και μια βασική κατανόηση οικονομικών καταστάσεων.
 3. Αποκτήσουν μια σαφή κατανόηση της ποικιλίας των πηγών και ειδών χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες στον επιχειρηματικό τομέα, καθώς και τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων ειδών χρηματοδότησης.
 4. Αποκτήσουν την ικανότητα να διεξάγουν μια ποσοτική όσο και ποιοτική αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, μαζί με μια κριτική κατανόηση των εννοιών που πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτές τις καταστάσεις.
 5. Μια εκτίμηση του ρόλου του κεφαλαίου κίνησης, τη σχέση του με την οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης και των μακροχρόνιων επενδυτικών της σχεδίων.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της σύγχρονης Χρηματοοικονομικής
 • Χρονική Αξία του Χρήματος
 • Αποτίμηση Χρέους και Επιτόκια
 • Αποτίμηση Μετοχών
 • Σχέση κινδύνου-απόδοσης & Θεωρία Χαρτοφυλακίου
 • Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων: Έννοια, ορισμοί, ανάλυση υποδείγματος
 • Το κόστος του κεφαλαίου
 • Προϋπολογισμός Δαπανών Κεφαλαίου. Κριτήρια Επενδυτικών Αποφάσεων
 • Πολιτική Κεφαλαιακής Διάρθρωσης & Μερισματική Πολιτική
 • Διαχείριση Εταιρικού Κινδύνου

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, 3 ώρες/εβδομάδα

13Χ3 = 39  ώρες

Αυτοτελής Μελέτη

111 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Γραπτή τελική εξέταση

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση Διαφανειών, e-class, web-sites

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Φίλης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής
George Filis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Διεθνής Οικονομική
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 13:00 - 15:00
Παρασκευή 09:00 - 10:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Χρήμα, Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικές Αγορές 5η αγγλική/2η ελληνική έκδοση, Cecchetti Stephen, Schoenholtz Kermit, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:86056083/0
- Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα, Saunders Anthony, Cornett Marcia M., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:86056108/0
- Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις, Damodaran A., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32997806/0