Χρήμα και Τραπεζική

Money and Banking

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_482
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  να διαμορφώσουν βασικές γνώσεις σχετικά με:

 • Τις βασικές λειτουργίες του χρήματος και του χρηματοπιστωτικού συστήματος
 • Τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και προσφοράς χρήματος
 • Τη λειτουργία του θεωρητικού αναλυτικού πλαισίου προσδιορισμού του επιτοκίου
 • Το ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας και τα μέσα/τρόπους άσκησης της νομισματικής πολιτικής
 • Τη συμπεριφορά των εμπορικών τραπεζών και το ρόλο τους στη διαμόρφωση των νομισματικών μεγεθών
 • Τα απλά υποδείγματα αποτίμησης των τιμών των ομολόγων

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Εισαγωγή στο χρήμα και το χρηματοπιστωτικό σύστημα
 • Χρήμα και σύστημα πληρωμών
 • Χρηματοπιστωτικά μέσα, χρηματοπιστωτικές αγορές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Μέλλουσα Αξία, παρούσα αξία και επιτόκια
 • Ομόλογα, τιμές ομολόγων και προσδιορισμός επιτοκίων
 • Ο κίνδυνος και η χρονική διάρθρωση των επιτοκίων
 • Οικονομικά της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης
 • Καταθετικά ιδρύματα: Τράπεζες και Διαχείριση Τραπεζών
 • Διάρθρωση του Τραπεζικού Κλάδου
 • Ρύθμιση του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
 • Οι Κεντρικές Τράπεζες σήμερα και Παγκοσμίως
 • Η Διάρθρωση των Κεντρικών Τραπεζών
 • Ο Ισολογισμός της Κεντρικής Τράπεζας και η Διαδικασία Προσφοράς Χρήματος
 • Νομισματική πολιτική: Σταθεροποίησης της Εγχώριας Οικονομίας
 • Πολιτική Συναλλαγματικής Ισοτιμίας και η Κεντρική Τράπεζα
 • Αύξηση χρήματος, ζήτηση χρήματος και Σύγχρονη Νομισματική πολιτική
 • Παραγωγή, πληθωρισμός και Νομισματική πολιτική
 • Διακυμάνσεις επιχειρηματικού κύκλου και Νομισματική πολιτική
 • Σύγχρονη νομισματική πολιτική και προκλήσεις

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (1 ώρα/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, 3 ώρες/εβδομάδα

13Χ3 = 39 ώρες

Εργαστήριο, 1 ώρα/εβδομάδα

13Χ1 = 13 ώρες

Μελέτη

98 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Επίδοση στο τελικό διαγώνισμα

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση Διαφανειών, e-class, Βάσεις δεδομένων, web-sites

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Ταγκαλάκης Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής
Athanasios Tagkalakis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μακροοικονομική
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 11:00 - 12:00
Τετάρτη 14:00 - 14:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Χρήμα, Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικές Αγορές. Cecchetti S., Schoenholtz K. ISBN: 9789963258307. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50659775. Εκδότης: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
Χρήμα, πίστη, τράπεζες. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, Howells Peter, Bain Keith. ISBN: 978-960-218-755-5. Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 7657869
Τραπεζική Οικονομική, Γ.Γ. Σαπουντζογλου Χ.Ν. Πεντότης, Εκδόσεις Μπένου Ε. Κωδ. Εύδοξος: 68402958
Νομισματική θεωρία και πολιτική, B.McCallum, Εκδόσεις Κριτική, 2002. Κωδικός στον Εύδοξο 11694
Τα Οικονομικά του Χρήματος, της Τραπεζικής και των Οικονομικών Αγορών, Mishkin S. Frederic (επιμέλεια: Σταϊκούρας Χρήστος), Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77120380
Νομισματική θεωρία και πολιτική, B.McCallum, Εκδόσεις Κριτική, 2002. Κωδικός στον Εύδοξο 11694
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Τραπεζική Επιστήμη-Θεωρία και Πράξη, Στ.Θωμαδάκης και Μ.Ξανθάκης, Εκδόσεις Σταμούλης, β΄ έκδοση, 2011
Τράπεζες, Αγορές και Διαχείριση Κινδύνων, Γ.Συλλιγάρδος και Ν.Σχοινιωτάκης, ΔΙΣΙΓΜΑ Εκδόσεις, 2018.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
- Χρήμα, Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικές Αγορές 5η αγγλική/2η ελληνική έκδοση, Cecchetti Stephen, Schoenholtz Kermit, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:86056083/0
- Χρήμα, πίστη, τράπεζες. Μια ευρωπαική προσέγγιση, Howells Peter, Bain Keith, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7657869/0
- ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΠΕΝΤΟΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:68402958/0
- Τα Οικονομικά των Χρηματαγορών, της Τραπεζικής και των Χρηματοπιστωτικών Αγορών, Mishkin S. Frederic (Επιστ. Επιμέλεια: Σταϊκούρας Χρήστος), https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:77120380/0
- Χρήμα και Τράπεζες, Νούλας Αθανάσιος, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:86053725/0