Εργασιακές Σχέσεις

Labour Relations, photo: Gerd Altmann

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_394
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές/τριες  να:

  • Έχουν εξοικειωθεί με το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας.
  • Έχουν γνώσεις των σχέσεων που αναπτύσσονται στην αγορά εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων.
  • Μπορούν να χρησιμοποιούν σκεπτικό και αντίστοιχη επιχειρηματολογία  για να αναλύουν/ αξιολογούν αποφάσεις δικαστηρίων  που αφορούν βασικά θέματα εργατικού δικαίου, τόσο  στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ.

Περιεχόμενα μαθήματος

Εξέλιξη των βασικών θεσμών των εργασιακών σχέσεων. Τα μέρη στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Σύμβαση εργασίας. Χρονικά πλαίσια της εργασίας. Μισθός. Συνδικαλισμός & συνδικαλιστικές οργανώσεις. Συλλογική διαπραγμάτευση & συλλογική σύμβαση εργασίας. Συλλογικές διαφορές & απεργία. Σύμβαση εργασίας & δικαιώματα εργαζομένων/εργοδοτών. Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων και εργασιακά δικαιώματα. Συμμετοχή των εργαζομένων στην εταιρική διακυβέρνηση. Κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή αγορά. Η Ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (1 ώρα/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, 3 ώρες εβδομαδιαίως

13Χ3 = 39 ώρες

Εργαστήριο (πρακτικές εφαρμογές), 1 ώρα εβδομαδιαίως

13Χ1 = 13 ώρες

Μελέτη

98 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται με:

(α) γραπτή διαδικασία ερωτήσεων ανάπτυξης  στο τέλος του εξαμήνου (70%).

(β) συγγραφή  & παρουσίαση εργασίας (30%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στο e-class και είναι προσβάσιμα από όλους τους φοιτητές.

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία,  και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)