Επιχειρησιακή Στρατηγική Ι

Corporate Strategy I

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO _DE413
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό αντλεί παραδείγματα από μεγάλες και μικρές ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις ώστε να εισάγει τους φοιτητές/τριες στη θεωρία και στην πρακτική της στρατηγικής σκέψης. Παράλληλα τους εξοικειώνει με τα σχετικά εργαλεία για την κατανόηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, και την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Οι στόχοι του μαθήματος είναι :

 • η κατανόηση των όρων στρατηγική και στρατηγικό μάνατζμεντ.
 • η εξοικείωση με την εφαρμογή μοντέλων και εργαλείων σχετικά με την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού στρατηγικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, με στόχο την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
 • η καλλιέργεια της στρατηγικής σκέψης των φοιτητών/τριών παρουσιάζοντας και αναλύοντας παραδείγματα επιχειρηματικής τοποθέτησης και στρατηγικής από πλειάδα ελληνικών και διεθνών εταιριών.
 • η παρουσίαση και συζήτηση των πλεονεκτημάτων των διαφόρων στρατηγικών ανάπτυξης και εξυγίανσης, και
 • η ανάλυση ζητημάτων εφαρμογής και αξιολόγησης της στρατηγικής οργανισμών του ιδιωτικού και μη κερδοσκοπικού τομέα.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • κατανοεί τις βασικές θεωρήσεις της στρατηγικής
 • εντοπίζει παράγοντες και πόρους που οδηγούν σε ανταγωνιστική επιχειρησιακή δραστηριότητα.
 • αναλύει στρατηγικά το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον μιας οργάνωσης
 • αναγνωρίζει και να αναλύει τα πλεονεκτήματα των στρατηγικών επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Διατύπωση και θεωρητική ανάλυση γενικών στρατηγικών προβλημάτων.
 • Ανάλυση της φύσης του ανταγωνισμού εντός του κλάδου και εντοπισμός παραγόντων που προσδιορίζουν το βαθμό ελκυστικότητας.
 • Αξιολόγηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ενός οργανισμού.
 • Θεωρητική ερμηνεία των γενικών στρατηγικών των επιχειρήσεων

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Εισαγωγή στην στρατηγική. Εννοιολογικές προσεγγίσεις, και τεκμηρίωση της αναγκαιότητας, σύγχρονες αντιλήψεις για την στρατηγική.
 • Στρατηγικοί στόχοι, επίπεδα στρατηγικής, εταιρικές στρατηγικές, στρατηγικές ανταγωνιστικότητας.
 • Ανάλυση του ευρύτερου- μάκρο εξωτερικού περιβάλλοντος.
 • Ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, δομική ανάλυση ανταγωνισμού, ανάλυση στρατηγικών ομάδων-προσδιορισμός ανταγωνιστικής θέσης.
 • Στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος- ανάλυση πόρων και ικανοτήτων, «αλυσίδα αξίας».
 • Εταιρική αποστολή-όραμα, διατύπωση αποτελεσματικής στρατηγικής πρόθεσης.
 • Γενικές επιχειρηματικές στρατηγικές του Porter.
 • Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
 •  Εφαρμογή και αξιολόγηση στρατηγικής.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Ασκήσεις πράξης που εστιάζουν σε ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

13

Ομαδική Εργασία στην ανταγωνιστική στρατηγική επιλεγμένης επιχείρησης

40

 

Αυτοτελής Μελέτη –

71

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

Αξιολόγηση

 1. Γραπτή εξέταση με ερωτήματα ανάπτυξης (20%) και πολλαπλής επιλογής (40%)
 2. Γραπτή έκθεση/αναφορά/εργασία με δημόσια παρουσίαση (40% προαιρετική)
   

Χρήση ΤΠΕ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α΄, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50659970/0
- Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων, Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:59368002/0
- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, Frank t. Rothaermel, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:68382389/0