Επιχειρησιακή Έρευνα

Operational Research

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_352
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα της Επιχειρησιακής Έρευνας αποτελεί ένα μάθημα ποσοτικής φύσεως που στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στην έννοια της έρευνας στην επιχείρηση και πιο συγκεκριμένα σε προβλήματα που σχετίζονται με την διεύθυνση και τον συντονισμό των επιχειρήσεων σε έναν οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα αρχίζει με την ανάλυση ενός πραγματικού προβλήματος ως παράδειγμα  και της αντίστοιχης συλλογής δεδομένων του προβλήματος αυτού. Συνεχίζει με την κατασκευή ενός μαθηματικού υποδείγματος (μοντελοποίηση) το οποίο περιγράφει την ουσία του πραγματικού προβλήματος και τελειώνει με την επίλυση, την εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά και τον έλεγχο των λύσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

1) Γνώση

 • Να γνωρίζει/δηλώνει την μαθηματική θεωρία (έννοιες, θεωρήματα, αποδείξεις) η οποία σχετίζεται με το εν λόγω μάθημα.
 • Να αναγνωρίζει τους μαθηματικούς τύπους που σχετίζονται με την θεωρία και να περιγράφει τους τρόπους επίλυσης (π.χ. Μέθοδος M).

2) Δεξιότητες

 • Να διακρίνει τις διαφορετικές περιπτώσεις των προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού και να εξηγεί την χρήση τους σε σχέση με το μαθηματικό πρόβλημα που τίθεται .
 • Να υπολογίζει βασικά στοιχεία της θεωρίας (π.χ. λύση μέσω της τεχνικής Simplex).

3) Ικανότητες

 • Να συνδυάζει την μαθηματική θεωρία με προβλήματα οικονομικής φύσης που εμπίπτουν στο μάθημα και να προχωρά επιτυχώς στην υποδειγματοποίησή τους.
 • Να ανακατασκευάζει το πρόβλημα οικονομικής φύσης (πχ. Μεγιστοποίηση κέρδους μιας επιχείρησης) και να εξηγεί την λύση που υπολόγισε.
 • Να μπορεί να αξιολογεί, συγκρίνει και υποστηρίζει την οικονομική διάσταση (ερμηνεύει) της λύσης στο νέο πλαίσιο που του δίνεται.
 • Να αναδιατυπώνει το πρόβλημα με βάση τα δεδομένα του και να προχωρά σε νέα επίλυση (π.χ. ανάλυση ευαισθησίας).
 • Να συνδυάζει το θεωρητικό πλαίσιο με την χρήση ενός υπολογιστικού προγράμματος (R,Lindo, Excel) και να αξιολογεί τα αποτελέσματά του.

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Διακεκριμένες και Στοχαστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Βασικές έννοιες Γραμμικού Προγραμματισμού (Γ.Π.). Μορφοποίηση προβλημάτων σε προβλήματα Γ.Π.
 2. Γραφική επίλυση προβλημάτων Γ.Π. Το γενικό πρότυπο του Γ.Π. Ερμηνεία και Μαθηματική διατύπωση.
 3. Εφαρμογές του Γ.Π. σε γνωστά προβλήματα Επιχειρησιακής Έρευνας.
 4.  Η μέθοδος SIMPLEX, τυπική μορφή, αλγόριθμος. Επίλυση προβλημάτων με την μέθοδο SIMPLEX, διερεύνηση.
 5. Η μέθοδος Μ και η μέθοδος ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ.
 6. Δυϊκή θεωρία, ιδιότητες δυϊκών προβλημάτων και η δυϊκή μέθοδος SIMPLEX. Ανάλυση ευαισθησίας.
 7. Ειδικές περιπτώσεις προβλημάτων Γ.Π.
 8.  Το πρόβλημα της Μεταφοράς.
 9.  Προβλήματα ακεραίου και μικτού προγραμματισμού.
 10.  Ασκήσεις και προβλήματα με βάση το πρόγραμμα R.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, 3 ώρες εβδομαδιαίως

(3x13) 39 ώρες

Εργαστήριο, 2 ώρες εβδομαδιαίως:

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

(2x13) 26 ώρες

Αυτοτελής Μελέτη

85 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Ατομική εργασία (30%) που περιλαμβάνει την υποδειγματοποίηση, επίλυση αλλά και ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής σε προβλήματα μέσω της χρήσης του προγράμματος R.

Χρήση ΤΠΕ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  καθώς και χρήση τεχνικών εξ ’αποστάσεων εκπαίδευσης μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Αυτοαξιολόγηση μέσω ερωτήσεων ανοικτού τύπου στο e-class.

Χρήση του ανοικτού κώδικα  προγράμματος R για την εμπέδωση της θεωρίας αλλά κυρίως για την επίλυση προβλημάτων.

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Κουνετάς Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Kounetas Konstantinos
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Ώρες Γραφείου Προπτυχιακών Φοιτητών
Τρίτη 11.00-13.00 και Τετάρτη 09:00-10:00
Ώρες Γραφείου Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Τετάρτη 10.00-12.00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Εφαρμοσμένη επιχειρησιακή έρευνα και γραμμικός προγραμματισμός, Κουνετάς Κωνσταντίνος, Χατζησταμούλου Νικόλαος, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:94645245/0
- Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή έρευνα, Κολέτσος Ιωάννης, Στογιάννης Δημήτρης, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:102071126/0
- Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, Βασιλείου Παναγιώτης - Χρήστος, Τσάντας Νίκος, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11260/0
- Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 10η Έκδοση, Taha A. Hamdy, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:59415056/0
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ.ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΤΑΣ, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:59303584/0