Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_000
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτήτριες/φοιτητές να είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν βασικές οικονομικές έννοιες
 • Περιγράφουν τις κύριες οικονομικές λειτουργίες σε μικρο επίπεδο τόσο της επιχείρησης όσο και του καταναλωτή
 • Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν βασικά μακροοικονομικά μεγέθη
 • Να αναγνωρίζουν τις επιδράσεις βασικών μακροοικονομικών εξελίξεων σε επιχειρησιακά μεγέθη
 • Να αντιλαμβάνονται τον ρόλο και την διαδικασία τεχνολογικής καινοτομίας
 • Να αναγνωρίζουν και να ορίζουν τις μορφές της επιχειρηματικότητας
 • Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία αξιολόγησης επενδύσεων παγίου κεφαλαίου

Περιεχόμενα μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί κατά βάση εισαγωγή στα δύο γενικά υποπεδία της οικονομικής επιστήμης: την Μακροοικονομική και την Μικροοικονομική. Το μάθημα συμπληρώνεται με βασικές αρχές των οικονομικών της καινοτομίας και της αξιολόγησης επενδύσεων. Οι επιμέρους ενότητες είναι:

 • Το Οικονομικό Πρόβλημα
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Παραγωγή και κόστος επιχείρησης
 • Ζήτηση και Προσφορά
 • Ελαστικότητες, Ενδογενή και εξωγενή shocks
 • Ανταγωνισμός και Επιχειρησιακές στρατηγικές
 • Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη
 • Ο Ρόλος του Κράτους και οι Ανοικτές Οικονομίες
 • Στοιχεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • Εργαλεία Αξιολόγησης Επενδύσεων

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13Χ3 = 39 ώρες

Μελέτη

111ώρες

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις Σύντομης απάντησης

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία,  και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Ραυτοπούλου Αθηνά

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Athina Raftopoulou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μικροοικονομική, Οικονομικά της Υγείας, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 13:00 - 13:30 και οποιαδήποτε άλλη ώρα κατόπιν συνεννόησης.

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Αρχές οικονομικής, Parkin Michael, Powell Melanie, Matthews Kent
Οικονομική-Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, Krugman Paul, Wells Robin