Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας & Ποσοτική Ανάλυση

Special Issues on Political Economy and Quantitive Analysis, photo: Gerd Altmann

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_DE225
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η μαθησιακή εμβάθυνση σε πλευρές της πολιτικής οικονομίας με έμφαση στα ζητήματα της θεωρίας των οικονομικών κρίσεων και ο συνδυασμός της πολιτικής οικονομίας με τα αναγκαία ποσοτικά ερευνητικά εργαλεία.
 • Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να γνωρίζει:
 1. Όψεις της μαρξικής θεωρίας των οικονομικών κρίσεων.
 2. Ζητήματα σχετικά με το διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό και την ανισότητα της ανάπτυξης στο διεθνές επίπεδο.
 3. Ετερόδοξες θεωρητικές προσεγγίσεις για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις.
 4. Μεθόδους  ποσοτικής ανάλυσης σε πραγματικά δεδομένα για την ερμηνεία των επιδόσεων μιας εθνικής οικονομίας.

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Θεωρία των οικονομικών κρίσεων
 2. Ενδοκλαδικός και διακλαδικός ανταγωνισμός (όροι εμπορίου) και απόσπαση αξίας στη σφαίρα της κυκλοφορίας
 3. Ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης: η έννοια της «εξωστρεφούς» ανάπτυξης
 4. Θεωρία Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
 5. Ανάλυση κύριων συνιστωσών.
 6. Θεωρητική προσέγγιση υποδειγμάτων
 7. Τεχνικές υποδειγματοποίησης (με μεθόδους γραμμικής και μη γραμμικής παλινδρόμησης)
 8. Ανάλυση Εισροών - Εκροών

Τυπικά δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Απαιτείται ένα επαρκές υπόβαθρο γνώσης της Οικονομικής Επιστήμης (Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Δημόσια Οικονομική, Πολιτική Οικονομία), Άλγεβρας (θεωρία πινάκων, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα), Ανάλυσης (πεπλεγμένες συναρτήσεις) και Στατιστικής Ανάλυσης.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Εργασίες

30

Αυτοτελής Μελέτη

84

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

Αξιολόγηση

Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως ο σταθμικός μέσος των βαθμών της τελικής γραπτής εξέτασης με συντελεστή 50% και δύο εργασιών με συντελεστή 50%.

Χρήση ΤΠΕ

Υποστήριξη της Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
3 hours per week
Μoνάδες ECTS: 
6.00
Διδακτικές μονάδες: 
3.00
Συντελεστής Βαρύτητας: 
1.50
Γλώσσα: 
Τρόπος Παράδοσης: 

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Οικονομάκης, Γ. (2016), Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας και Ποσοτική Ανάλυση: Σημειώσεις, Τμήμα Ι: Βασικό Θεωρητικό Πλαίσιο, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.
Crawley, M. J. (2013), Εισαγωγή στη Στατιστική Ανάλυση με το R: Broken Hill Publishers LTD.
Σημειώσεις και άρθρα σε e-class.