Δίκαιο Επιχειρήσεων και Αξιογράφων

Image by jessica45 from Pixabay

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_DΕ227
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή βασικών γνώσεων στους φοιτητές σχετικά με θεσμικά ζητήματα οργάνωσης των επιχειρήσεων και ρυθμίσεις των εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών. Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, το δίκαιο των επιχειρήσεων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την κατανόηση βασικών νομικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των εταιρειών , ιδίως των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, από την άποψη του ρυθμιστικού πλαισίου εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας και των εξωτερικών σχέσεων με τρίτους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι βασικές ρυθμίσεις του δικαίου των αξιογράφων, ιδίως της επιταγής και της συναλλαγματικής, λόγω της σημασίας τους για τη λειτουργία της αγοράς και των εμπορικών συναλλαγών. Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τη δεξιότητα κατανόησης βασικών θεσμών του εμπορικού δικαίου των επιχειρήσεων καθώς και τη δεξιότητα κριτικής θεώρησης του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τους τομείς του γενικού εμπορικού δικαίου, των εμπορικών εταιρειών και των αξιογράφων.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να κατανοεί :

 1. Τη βασική λειτουργία των εμπορικών εταιρειών ως φορείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων .
 2. Ουσιώδη ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.
 3. Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της επιταγής και της συναλλαγματικής .διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και συνδικαλιστικές οργανώσεις Την άσκηση του δικαιώματος απεργίας – συνέπειες από την άσκηση της απεργίας

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης
 2. Μορφές και διακρίσεις των εταιρειών
 3. Εμπορική ιδιότητα και είδη των εμπορικών εταιρειών
 4. Πηγές του δικαίου των εμπορικών εταιρειών
 5. Διάκριση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών
 6. Γενικοί κανόνες των προσωπικών εμπορικών εταιρειών - ομόρρυθμη εταιρεία - ετερόρρυθμη εταιρεία
 7. Δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών - ίδρυση- διατυπώσεις δημοσιότητας- μετοχικό κεφάλαιο -όργανα - γενική συνέλευση - διοικητικό συμβούλιο - μέτοχοι - δικαιώματα μειοψηφίας τακτικός έλεγχος- ετήσιοι λογαριασμοί - μετασχηματισμοί – διάσπαση
 8. Δίκαιο των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης - ίδρυση - εταιρικό κεφάλαιο - εταίροι – η συνέλευση των εταίρων - οι διαχειριστές- οι ελεγκτές - μετατροπή - συγχώνευση - λύση -
 9. Δίκαιο αξιογράφων (επιταγή – συναλλαγματική)

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Ασκήσεις

25

Αυτοτελής Μελέτη

75

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση με ερωτήματα ανάπτυξης  και  ερωτήματα πολλαπλής επιλογής

Χρήση ΤΠΕ

Στην επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-clas

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
3 hours per week
Μoνάδες ECTS: 
6.00
Διδακτικές μονάδες: 
3.00
Συντελεστής Βαρύτητας: 
1.50
Γλώσσα: 
Τρόπος Παράδοσης: 

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Τσενέ Χρυσούλα

Διδακτικό Προσωπικό Άλλου Τμήματος
E-mail: 

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Γ. Αργυρός, Εμπορικό Δίκαιο, Βασικές έννοιες, Εκδόσεις Μπένου, 1η εκδ.2017
Ν. Ρόκας , Εμπορικές Εταιρείες, 7η εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη , 2012.