Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων

Database Systems, photo: Gerd Altmann

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_424
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως στόχο τη δημιουργία ικανοτήτων για τη χρήση των βάσεων δεδομένων ως εργαλεία σχεδιασμού και διαχείρισης δεδομένων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  να είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τον ρόλο των βάσεων δεδομένων στη διαχείριση δεδομένων και στην αντιμετώπιση ζητημάτων του πραγματικού κόσμου
 • Ορίζουν τις έννοιες Βάση Δεδομένων και Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
 • Περιγράφουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των δεδομένων
 • Περιγράφουν εννοιολογικά μοντέλα δεδομένων και ειδικότερα το μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων και  Επαυξημένο μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων.
 • Σχεδιάζουν το εννοιολογικό μοντέλο βασισμένοι σε περιγραφή μικρόκοσμου
 • Ορίζουν το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων και τα Σχεσιακά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΣΔΒΔ)
 • Περιγράφουν τα βασικά βήματα σχεδιασμού σχεσιακών βάσεων δεδομένων
 • Σχεδιάζουν σχεσιακές βάσεις δεδομένων βασισμένοι σε εννοιολογικό σχεδιασμό.
 • Αναγνωρίζουν τις έννοιες και τελεστές που παρέχει η γλώσσα SQL για τον ορισμό και τον χειρισμό δεδομένων.
 • Ορίζουν τα δεδομένα με χρήση της γλώσσας SQL
 • Χρησιμοποιούν τα ΣΣΔΒΔ MS Access και τη MySQL για τον σχεδιασμό βάσεων δεδομένων.
 • Ανακτούν δεδομένα από σχεσιακές βάσεις δεδομένων με χρήση της γλώσσας SQL
 • Αξιολογούν τον σχεδιασμό σχεσιακών βάσεων δεδομένων

Περιεχόμενα μαθήματος

Ορισμός βάσης δεδομένων και Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ), Σύγκριση και διαφορές ΣΔΒΔ και συστήματος αρχείων λειτουργικού συστήματος, Προτερήματα βάσεων δεδομένων, Αρχιτεκτονική και επίπεδα αφαίρεσης σε ΣΔΒΔ, Μοντέλα δεδομένων, Μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, Εννοιολογικά μοντέλα, Το εννοιολογικό μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων - ΜΟΣ (Οντότητες, Συσχετίσεις, Λόγοι πληθικότητας, Περιορισμοί), Επαυξημένο μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων - ΕΟΣ (Εξειδίκευση-Γενίκευση και σχετικοί περιορισμοί), Το σχεσιακό μοντέλο (σχέση, σχήμα σχέσης, στιγμιότυπο σχέσης, Σχήμα σχεσιακή βάσης δεδομένων, Περιορισμοί κλειδιού, Περιορισμοί πεδίου ορισμού, Περιορισμοί ξένου κλειδιού, Περιορισμοί γενικού τύπου), Λογικός σχεδιασμός βάσεων δεδομένων (κανόνες μετασχηματισμού εννοιολογικού μοντέλου (ΜΟΣ/ΕΟΣ) σε σχεσιακό),  Σχεσιακή άλγεβρα, Η γώσσα  διαχείρισης βάσεων δεδομένων SQL, Η γλώσσα ορισμού δεδομένων SQL (DDL), Η γλώσσα χειρισμού δεδομένων SQL (DML), Επερωτήσεις SQL.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39 ώρες

Εργαστηριακές Ασκήσεις

13 ώρες

Εκπόνηση Ομαδικής Εργασίας

64 ώρες

Ατομικές Ασκήσεις και Αυτομελέτη

34 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

 1. Ομαδική Εργασία: 30%
 2. Γραπτή Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου: 70%

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην περιγραφή του μαθήματος στο eclass εδώ.

Χρήση ΤΠΕ

 • Λογισμικό για σκοπούς επίδειξης και πρακτικής εφαρμογής επεξεργασίας δεδομένων:
  • Εργαλεία για το σχεδιασμό διαγραμμάτων Οντοτήτων-Συσχετίσεων (MS Vision, ΕΛ/ΛΑΚ DIA, κλπ.)
  • ΣΔΒΔ για την υλοποίηση βάσεων δεδομένων (MS Access, OpenOffice base, MySQL, κλπ.)
 • Χρήση της πλατφόρμας e-Learning e-class με σκοπό:
  • Οργάνωση του υλικού του μαθήματος (διαφάνειες, σημειώσεις, παραδείγματα, αποσπάσματα κώδικα κ.λπ.).
  • Εκτέλεση εβδομαδιαία ασκήσεων online για την αξιολόγηση και κατανόηση της σχετικής ύλης.
  • Εργασίες.
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Τζαγκαράκης Μανώλης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Tzagarakis Manolis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 

Δασκάλου Βικτωρία

ΕΔΙΠ
Victoria Daskalou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Διαδικτυακά Πληροφοριακά Συστήματα
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 11:00-13:00
ή άλλη μέρα κατόπιν συνεννόησης

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:68406015/0
- Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50662846/0
- Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, 7η Εκδ., Silberschatz Abraham,Korth Henry, Sudarshan S., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:102070677/0