Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Portofolio Management

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_472
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να έχουν κατανοήσει τις λειτουργίες της επενδυτικής διαδικασίας με σημείο εκκίνησης την κατανόηση των χαρακτηριστικών κινδύνου και απόδοσης των μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων καθώς και χαρτοφυλακίων μέσα από την έννοια της άριστης επιλογής χαρτοφυλακίων και αξιολόγησης διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
 • Να έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν θέματα όπως:
  • Εκτίμηση των αποδόσεων, και του συστηματικού και μη-συστηματικού κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου.
  • Ταυτοποίηση των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων.
  • Αξιολόγηση των προτιμήσεων κινδύνου/απόδοσης των επενδυτών και διαμόρφωση των άριστων χαρτοφυλακίων με βάση τη θεωρία της χρησιμότητας.
  • Εφαρμογή των μέτρων αξιολόγησης χαρτοφυλακίων στην αξιολόγηση της διαχείρισης και απόδοσης των χαρτοφυλακίων.
  • Διαμόρφωση και ανάπτυξη στρατηγικών διαφοροποίησης με σκοπό την μείωση του μη-συστηματικού κινδύνου και την αντιστάθμιση του κινδύνου αγοράς  ενός χαρτοφυλακίου.
  • Διαμόρφωση στρατηγικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Η επενδυτική Διαδικασία και το Χρηματοοικονομικό Σύστημα
 • Μικροοικονομική θεώρηση της συμπεριφοράς του επενδυτή υπό καθεστώς αβεβαιότητας
 • Απόδοση και Κίνδυνος
 • Θεωρία Χαρτοφυλακίου:
 • Υποδείγματα ενός και πολλαπλών δεικτών
 • Θεωρία Κεφαλαιαγοράς: Τα Υποδείγματα  CAPM &APT
 • Θεμελιώδης Ανάλυση Μετοχών: Μοντέλα Προεξόφλησης Ροών
 • Αποτελεσματικότητα των Αγορών
 • Τεχνική Ανάλυση
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, 3  ώρες/εβδομάδα

13Χ3 = 39 ώρες

Αυτοτελής Μελέτη

111 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Γραπτή τελική εξέταση

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση Διαφανειών, e-class, web-sites

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Φίλης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής
George Filis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Διεθνής Οικονομική
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 13:00 - 15:00
Παρασκευή 09:00 - 10:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Ανάλυση Επενδύσεων, Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50657709/0
- Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα, Saunders Anthony, Cornett Marcia M., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:86056108/0
- Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Reilly K. Frank, Brown C. Keith, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:77107353/0