Μελέτη της Επίδρασης Εξωγενών Γεγονότων στον Όγκο Δοσοληψιών Κρυπτονομισμάτων: Μία μελέτη στα Πλαίσια του Κρυπτονομίσματος Bitcoin

Διδακτορική Διατριβή
Έτος έναρξης: 
2016

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής, είναι να διερευνηθούν οι παράγοντες και οι μηχανισμοί που διέπουν το ψηφιακό νόμισμα και προσδιορίζουν την παρουσία του στο οικονομικό τοπίο των νομισμάτων και του ξένου συναλλάγματος. Στο πλαίσιο αυτό, μελετώνται τα κρυπτονομίσματα από τη σκοπιά της οικονομικής επιστήμης, έτσι ώστε να αξιολογηθούν πτυχές των κρυπτονομισμάτων που αφορούν τη χρήση τους και τις επιπτώσεις που έχει. Για το σκοπό αυτό, γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι παράγοντες οι οποίοι έχουν επίδραση στον όγκο δοσοληψιών, σε χαρακτηριστικά του δικτύου των κρυπτονομισμάτων (περίπτωση Bitcoin) και  στη διαμόρφωση της συναλλαγματικής τους ισοτιμίας.