Η δυναμική επίδοση της Οικονομικής, Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής απόδοσης Ευρωπαϊκών χωρών και κλάδων. Εξετάζοντας τον ενδογενή ρόλο ιδρυματικών μεταβλητών, της ανταγωνιστικότητας και των δαπανών σε E&A και περιστολής μόλυνσης.

Διδακτορική Διατριβή
Έτος έναρξης: 
2016
Έτος ολοκλήρωσης: 
2020

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η αξιολόγηση της εξέλιξης των διαφόρων πτυχών της ενεργειακής, περιβαλλοντικής και παραγωγικής απόδοσης της βιομηχανίας / χώρας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλαίσιο  αυτό έχει μεγάλη σημασία καθώς διάφορες πολιτικές, κανονισμοί και οδηγίες για το περιβάλλον έχουν τεθεί σε εφαρμογή τις τελευταίες δεκαετίες. Εξετάζονται διάφοροι δείκτες απόδοσης, καθώς επίσης και ένας δείκτης παραγωγικότητας που λαμβάνουν υπόψη τους τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο «μετα-οριακού» χαρακτήρα. Ένας επιπλέον στόχος είναι να μελετηθεί η επίδραση διακριτών στοιχείων, όπως τα έξοδα για  Ε & Α και η τεχνολογική αλλαγή, στη βιομηχανική αποδοτικότητα.