Το φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης στην Ελλάδα και οι οικονομικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας

Διδακτορική Διατριβή
Έτος έναρξης: 
2018

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια ισχυρή μεταναστευτική ροή αποτελούμενη από διάφορες ηλικιακές ομάδες με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά. Σκοπός της διατριβής είναι η αποτύπωση των χαρακτηριστικών και παραμέτρων του φαινομένου της εσωτερικής μετανάστευσης από την καταγραφή του συνόλου της κινητικότητας, που πραγματοποιούν τα άτομα του δείγματος σε επίπεδο νομού. Για τον σκοπό αυτό εξετάζονται συγκεκριμένοι δημογραφικοί και εργασιακοί παράγοντες, που επιδρούν στη διαμόρφωση του εν λόγω φαινομένου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διερεύνηση ανθρωπίνων χαρακτηριστικών, συμπεριφορών και δεξιοτήτων  των ατόμων, που έχουν πραγματοποιήσει οικιστικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντηκονταετίας. Ένα ενδιαφέρον ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν εντοπίζεται αποτελεσματικότητα ανάμεσα στη διαχρονική κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού και στις εκπαιδευτικές αποδόσεις των ατόμων. Η μελέτη διερευνά την ύπαρξη ή μη επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο, και πώς ακριβώς αυτή η σχέση απεικονίζεται στην ελληνική αγορά εργασίας.  Τα δεδομένα μας αντλούνται από τα έτη 1971 έως 2011 και έχουν επιλεγεί 5 συγκεκριμένα έτη ως κομβικά σημεία αναφοράς. Το βασικό σημείο της έρευνας είναι ότι τα δεδομένα μελετώνται με δυο τρόπους: αρχικά με βάση τις αλλαγές που εντοπίζονται σε κάθε προηγούμενο έτος από τη χρονικό σημείο αναφοράς, καθώς και με βάση τις αλλαγές που εντοπίζονται σε κάθε προηγούμενη πενταετία αντίστοιχα. Έτσι μελετάται ο τρόπος που το διαρκώς εξελισσόμενο κοινωνικό πλαίσιο και οι μεταβαλλόμενοι παράγοντες επηρεάζουν τη σχέση εκπαίδευσης και μετανάστευσης κατά την πάροδο του χρόνου, παρέχοντας μια πιο σύγχρονη προοπτική σε αυτό το θέμα.