Εταιρική Οικονομική Πολιτική και Επιχειρηματικές Στρατηγικές

Διδακτορική Διατριβή
Έτος έναρξης: 
2017

Η τρέχουσα ερευνητική πρόταση αποσκοπεί στη διερεύνηση της αποτελεσματικής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων από τις επιχειρήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις εισροές μετρητών σε μια επιχείρηση, ένας διαχειριστής μπορεί να επιλέξει να διανείμει τα μετρητά στους επενδυτές με τη μορφή μερισμάτων, να τα επανεπενδύσει ή απλά να κρατήσει τα μετρητά στην επιχείρηση. Η πλεονάζουσα διαθεσιμότητα μετρητών αυξάνει τις επενδυτικές δυνατότητες μιας επιχείρησης, καθιστώντας την ικανή να εκμεταλλεύεται επικείμενες ευκαιρίες χωρίς τη βοήθεια εξωτερικής χρηματοδότησης. Η μελέτη πρόκειται να εξετάσει κατά πόσο και πώς η διαχειριστική ικανότητα και η διακριτική ευχέρεια  επηρεάζουν την εταιρική χρηματοοικονομική πολιτική. Αναμένεται ότι οι πιο ταλαντούχοι διευθύνοντες σύμβουλοι θα κάνουν καλύτερη χρήση μετρητών, αυξάνοντας την οριακή αξία των μετρητών της επιχείρησης. Η εργασία θα συμπεριλάβει επαρκείς ελέγχους αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, όπως στα μεμονωμένα στοιχεία της επιχειρηματικής στρατηγικής, στις συνιστώσες της επένδυσης, ανά έτος και ανά κλάδο, έλεγχο σταθερών αποτελεσμάτων, και πρόσθετες αναλύσεις ευαισθησίας.