Δοκίμια στην Ανάλυση Αποτελεσματικότητας και Παραγωγικότητας Υπό Καθεστώς Τεχνολογικής Ετερογένειας

Διδακτορική Διατριβή
Έτος έναρξης: 
2012
Έτος ολοκλήρωσης: 
2016

Το μεγαλύτερο κομμάτι του ενδιαφέροντος κάθε πλευράς της Ανάλυσης Αποτελεσματικότητας και Παραγωγικότητας κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει τοποθετηθεί στο να αναλυθούν οι μηχανισμοί και να αναγνωριστούν οι πηγές της ετερογένειας των υπό μελέτη μονάδων ώστε να εγγυηθούμε στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό πως η διαδικασία σύγκρισης θα συμβεί μεταξύ όμοιων μονάδων λήψης απόφασης. Σχετικά με τις πηγές ετερογένειας, έχουν αναζητηθεί μεταξύ του καθεστώτος ιδιοκτησίας της επιχείρησης, της ικανότητας διοίκησης, του μεγέθους της επιχείρησης, της τεχνολογίας παραγωγής στην οποία η μονάδα έχει πρόσβαση μεταξύ άλλων. Το τελευταίο θα μπορούσε να αποδοθεί στις πηγές, στους παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την διαφοροποίηση της παραγωγικότητας, τους κανονισμούς σχετικά με την διαδικασία παραγωγής και παρελθόντα επιτεύγματα τα οποία καθορίζουν σε ένα σημαντικό βαθμό τα μελλοντικά. Αυτοί οι παράγοντες έχουν ερευνηθεί υπό την ταμπέλα της τεχνολογικής ετερογένειας. Οι εμπειρικές μελέτες στο πεδίο της Ανάλυσης Αποτελεσματικότητας έχει επωφεληθεί από την εισαγωγή του μεταορίου σχεδόν μια δεκαετία πριν, το οποίο περικλείει όλα τα επιμέρους παραγωγικά όρια λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ετερογένεια στον μέγιστο δυνατό βαθμό μεταξύ των υπό εξέταση μονάδων εφόσον όλες συγκρίνονται ως προς ένα κοινό επίπεδο γνώσης, προσβάσιμο σε όλους.