Χωρισμός σε τμήματα και εργαστήρια Μαθήματος «Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές»