Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη - University of Naples Parthenope

Τoν Αύγουστο του 2021 υπογράφηκε Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) για την συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών (Cotutelle de thèses) μεταξύ του Τμήματος μας και του Department of Business and Economic Studies (DISAE) του University of Naples, Parthenope, από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών καθηγητή Χρήστο Μπούρα και τον Πρύτανη του University of Naples, Parthenope καθηγητή Alberto Carotenuto.

Στις 21 Αυγούστου 2021 δημοσιεύτηκε η Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του University of Naples Parthenope της Ιταλίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στην Οικονομική Επιστήμη με συνεπίβλεψη (ΦΕΚ 3752/13.8.2021, τ.Β.), Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (21.7.2021).

Σκοπός της συγκεκριμένης συνεργασίας είναι η αύξηση της κινητικότητας και της εξωστρέφειας των διδακτορικών φοιτητών, όπως και των μελών των δυο πανεπιστημίων, με την προαγωγή της γνώσης σε σύγχρονα αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης.

Γλώσσα των διατριβών είναι η αγγλική (εκτενής συνόψεις των Δ.Δ θα δίνονται στην Ιταλική και ελληνική γλώσσα) και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπόνησης της κάθε διατριβής εκδίδονται δυο διδακτορικά διπλώματα, το καθένα από τα συμμετέχοντα ιδρύματα, αφού οι υποψήφιοι διδάκτορες εγγράφονται ταυτόχρονα και στα δυο πανεπιστήμια.

Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μπορεί να χρηματοδοτηθεί από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους Ειδικούς Λογαριασμούς των συμβαλλόμενων Ιδρυμάτων, από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και μέσω επιχορηγήσεων που προσφέρονται από φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Το διδακτορικό πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση ειδικών και επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης με διεπιστημονικές ικανότητες στο φάσμα των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύουν τα αντικείμενα της Οικονομικής Επιστήμης. Οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας κυμαίνονται από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα καθώς και σε σε δημόσιους και διεθνής οργανισμούς.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με βάση τους κανόνες κάθε χώρας. Η συντονιστική επιτροπή που αποτελείται από 3 μέλη από το Πανεπιστήμιο Πατρών και από 3 μέλη από το University of Naples, Parthenope που διορίζονται αντίστοιχα από τα συμβούλια των δύο διδακτορικών προγραμμάτων είναι υπεύθυνη για:

  • το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση κοινών μαθημάτων ή σεμιναρίων και για την πρόταση επισκόπησης των κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,
  • την εισαγωγή φοιτητών που επιλέγονται από το συμβούλιο κάθε διδακτορικού προγράμματος στο πρόγραμμα ανταλλαγών.
  • τη σύσταση των τριμελών επιτροπών,
  • τον έλεγχο των υποψηφίων διδακτόρων σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που περιγράφονται στην παρούσα συμφωνία,
  • τη διαδικασία παρουσίασης των προτεινόμενων Διδακτορικών Διατριβών.