Διασφάλιση Ποιότητας

Διασφάλιση Ποιότητας Πανεπιστημίου Πατρών

 Η Διασφάλιση Ποιότητας αποτελεί μια από τις στρατηγικές προτεραιότητες για το  Πανεπιστήμιο Πατρών και έχει ως βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟΔΙΠ) ενημερώνει και εποπτεύει, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα, τη διαμόρφωση, υλοποίηση και εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού έχουν οριστεί τα ακόλουθα:

Διασφάλιση Ποιότητας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) έχει εναρμονιστεί με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών ορίζοντας τα ακόλουθα:

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας (προσωπικό, φοιτητές, Επιτροπές ΤΟΕ) με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση, σύμφωνα με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.