Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, από τα έσοδα των κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη

Από το Υ.Παι.Θ. προκηρύσσεται η χορήγηση, με επιλογή, πέντε (05) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος  Παν. Τριανταφυλλίδη για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια, προτιμώμενων των πτυχιούχων Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών.

Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας:

1. Πτυχίο ελληνικού Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακού τομέα.

2. Καταγωγή από την Πελοπόννησο.

3. Ηλικία έως 36 ετών

4. Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σπουδών σε ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι ο βαθμός Πτυχίου του Πρώτου Κύκλου Σπουδών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 20-02- 2023 έως και τη Δευτέρα 20-03-2023. Περισσότερες πληροφορίες βρείτε στο  έγγραφο του Υ.Παι.Θ που επισυνάπτουμε.

 

Από τη Γραμματεία

 

Συνημμένα Αρχεία: