Προκήρυξη επιλογής Υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2019 - 2020 - Κληροδότημα ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ

Προκηρύχθηκε η χορήγηση με επιλογή τεσσάρων (04) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού, για ένα (1) έτος.

Προθεσμία για την υποβολή αίτησης: 11/10/2021 έως και 20/12//2021

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης, την Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών και τη Διαδικασία Επιλογής, από το επισυναπτόμενο έγγραφο που συνοδεύει την Ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία ΤΟΕ