Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, δικαιούνται να μεταφέρουν, κατά τις κείμενες διατάξεις, τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου και σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Τ.Ε.Ι., εφόσον είναι φοιτητές Τ.Ε.Ι., που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο Α.Ε.Ι. της πόλης όπου υπηρετούν... Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τη μεταφορά της θέσης φοίτησης από την 15η Σεπτεμβρίου έως και την 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους, στη Σχολή ή στο Τμήμα του ΑΕΙ υποδοχής."

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση.

2. Πιστοποιητικό Σπουδών ή Βεβαίωση Εγγραφής .

3.Πρόσφατο  Πιστοποιητικό  Υπηρεσιακό μεταβολών στο οποίο να αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν ή πρόσφαση βεβαίωση από το καθ΄υλην αρμόδιο όργανο.

Κατάθεση δικαιολογητικών :

1 . Στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από  Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 -13:00 (κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 2610 962 592) ή

2.Ταχυδρομικά στη Δ/νση : Γραμματεία Τμήματος  Οικονομικών  Επιστημών -Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστημιούπολη Ρίο-Τ.κ. 26504 ) Ημερομηνία ταχυδρομείου έως 15.10.2022