Φοιτητικά

Τελετή Ορκωμοσίας Αποφοίτων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 - Οδηγίες και Χρήσιμες Πληροφορίες

H Τελετή Ορκωμοσίας των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14.00,  στο Aμφιθέατρο Ι-1, του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών με φυσική παρουσία.

Ο επιτρεπόμενος αριθμός των συνοδών έχει ορισθεί αυστηρά, έως τέσσερα (4) άτομα ανά απόφοιτο.

Πρόοδος και αναπλήρωση "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ"

Ανακοίνωση: Η ενδιάμεση πρόοδος στο μάθημα "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ" θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 5.12. Για την ύλη και την ώρα εξέτασης υπάρχει ανακοίνωση στο e-class.
Επίσης την Τρίτη 6.12 και ώρα 09:00 θα γίνει αναπλήρωση-- 
Sofia Tsarsitalidou
Adjunct Lecturer, Department of Economics
University of Patras

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι  -  Την Παρασκευή 25/11/2022 θα γίνει αναπλήρωση ως εξής :
                                      Τμήμα Α'  ώρες 9-11     ΑΜΦ. 1.2
                                      Τμήμα Β'  ώρες 11-13    ΑΜΦ. 1.2

Ο Διδάσκων 

Α. Πολυμένης

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, από τα έσοδα των κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη

Από το Υ.Παι.Θ. προκηρύσσεται η χορήγηση, με επιλογή, πέντε (05) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος  Παν. Τριανταφυλλίδη για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια, προτιμώμενων των πτυχιούχων Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών.

Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας:

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές0 και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022, από τα έσοδα του κρληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά

Από το Υ.Παι.Θ. προκηρύσσεται η χορήγηση, με επιλογή, δύο (2) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια.

Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας:

1. Πτυχίο ελληνικού Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακού τομέα με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον "Λίαν Καλώς"

IKY - Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/ ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 - Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών με τίτλο "Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες - ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021", προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται σε 3.000 και οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη επιμελών φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθεί

Σελίδες