Προκηρύξεις

Απόσπασμα Πρακτικού "Απόκτηση Ακαδ. Διδ. Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο Π.Π."

Επισυνάπτετε αποσπάσμα από τα αριθ.  498/20-02-2017,  πρακτικά της Επιτροπής Ερευνών, με τα οποία η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει - επικυρώνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας, όπως αυτά προέκυψαν από τα πρακτικά των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης και της ΓΣ των Τμημάτων για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του Τ.Ο.Ε. σύμφωνα με το Π.Δ.407/80

Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη  διδασκόντων του Τ.Ο.Ε. σύμφωνα με το Π.Δ.407/80 για το Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017.

Μακροοικονομική ΙΙ

Μικροοικονομική  ΙΙ

Σελίδες