Διευκρίνηση - στην αίτηση πρακτικής άσκησης 2023

Στην αίτηση της πρακτικής άσκησης :

Αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων: Δώστε τον αριθμό, π.χ. 24, αν έχετε εξετασεί επιτυχώς σε 24 μαθήματα μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2022.

Μέσος Όρος Βαθμολογίας εξαμήνων : υπολογίστε τον αριθμητικό μέσο στα επιτυχώς εξετασθέντα μαθήματα. Μην χρησιμοποιήσετε κάποια στάθμιση ECTS ή άλλη. Απλό άθροισμα βαθμολογιών δια τον αριθμό των βαθμολογιών, π.χ Για παράδειγμα, περάσατε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 8 μαθήματα. Τότε γράψτε. (8+5+9+6+6+5+10+8)/8

Σύνολο ECTS: μην γράψετε τίποτε