Διάλεξη στα πλαίσια του ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων

Στα πλαίσια του Π.Μ.Σ “Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων ”του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα πραγματοποιηθεί διάλεξη την Δευτέρα 26/04/2021 και ώρα 18.00 με θέμα “Η επανεκκίνηση της οικονομίας στη περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας μετά την πανδημία” από τον κ. Παππά Γεώργιο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, Πρόεδρος του 10ου Περ. Τμήματος του ΟΕΕ.

(πληροφορίες για την σύνδεση στο επισυναπτόμενο αρχείο)

Website: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad26392b2f86c43d3af7c2e3f8cef6295%40thread.tacv2/1619014263488?context=%7b%22Tid%22%3a%225a52ab58-42d0-4bb4-b3fc-713dd6822d20%22%2c%22Oid%22%3a%22bdbdb038-4662-4864-be22-80a04df3a458%22%7d

Συνημμένα Αρχεία: