Εκδήλωση “Spotlight on Higher Education Teaching Performance” του έργου PROFFORMANCE – Assessment Tool and Incentive Systems for Developing Higher Education Teachers’ Performance.

Η εκδήλωση "Spotlight on Higher Education Teaching Performance" του έργου PROFFORMANCE - Assessment Tool and Incentive Systems for Developing Higher Education Teachers' Performance, η οποία θα διεξαχθεί στις 16 Ιουνίου 2022 στη Βουδαπέστη, μπορεί να ενδιαφέρει καθηγητές, δασκάλους, διοίκηση, φοιτητές, επαγγελματικές οργανώσεις και φορείς λήψης αποφάσεων.

Αποτελεί την εκδήλωση λήξης του PROFFORMANCE - Assessment Tool and Incentive Systems for Developing Higher Education Teachers’ Performance, ενός έργου που στοχεύει να υποστηρίξει τη βελτίωση της ποιότητας της Διδασκαλίας και Μάθησης σε ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο, μέσω της ανάπτυξης ενός εργαλείου αξιολόγησης της απόδοσης των εκπαιδευτικών και ενός συστήματος κινήτρων, συλλογής και χρήσης καλών πρακτικών.

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης: https://profformance.eu/en/news#final-event-final-countdown 

Συνημμένα Αρχεία: