Εργατικό Δίκαιο & Εργασιακές Σχέσεις

Image by CUsai from Pixabay

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_ D205
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το εννοιολογικό υπόβαθρο και το  βασικό θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο του εργατικού δικαίου και των εργασιακών σχέσεων . Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του εργατικού δικαίου ,και ιδίως της ατομικής σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, συνδέεται με την ανθρώπινη εργασία και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργαζόμενου ως πυρήνα του εργατικού δικαίου , που εξετάζονται με γνώμονα την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητά του, καθώς και τις συνταγματικά κατοχυρωμένες συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα. Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τη δεξιότητα κατανόησης και εμβάθυνσης στην εννοιολογική οριοθέτηση της ατομικής σύμβασης εργασίας, τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργαζόμενου, τη λύση και καταγγελία της σύμβασης εργασίας, και σε θεμελιώδη ζητήματα συλλογικού εργατικού δικαίου.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να κατανοεί : Την έννοια και το περιεχόμενο της ατομικής σύμβασης εξαρτημένης εργασίας , που αποτελεί βασικό κορμό του εργατικού δικαίου Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζόμενων, ιδίως σε σχέση με το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη , το τόπο παροχής εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, τη σύνθεση των αποδοχών , τα επιδόματα και τις άδειες. Τη λύση της ατομικής σύμβασης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου, τις προϋποθέσεις καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη και τον έλεγχο της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος καταγγελίας Τις συλλογικές διαφορές και συλλογικές διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και συνδικαλιστικές οργανώσεις Την άσκηση του δικαιώματος απεργίας – συνέπειες από την άσκηση της απεργίας.

Περιεχόμενα μαθήματος

  1. Εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο . Αντικείμενο του εργατικού δικαίου. Πηγές. Βασικές έννοιες
  2. Έννοια σύμβασης παροχής εξαρτημένης εργασίας , διάκριση από σύμβαση έργου και σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έννοια μισθωτού, εργοδότη, μισθού. Διευθυντικό δικαίωμα
  3. Προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης εργασίας – εργασία ανηλίκου – ακυρότητα της σύμβασης εργασίας και καταβολή μισθού , εργασία αλλοδαπών, όροι σύναψης εργασίας. Αναγκαστική εργασία.
  4. Σύμβαση δανεισμού μισθωτών – προσωρινή απασχόληση . Μεταβίβαση της επιχείρησης, πρόσληψη μισθωτού , σύμβαση μεσιτείας.
  5. Διακρίσεις απασχόλησης ,πλήρης και μερική , έννοια – αμοιβή – αργίες.
  6. Μισθός –έννοια – καθορισμός μισθού ,συμβατικού , νόμιμου , συνηθισμένου
  7. Χρονικά όρια αμοιβής εργασίας , διακρίσεις μισθού- τακτικές – έκτακτες αποδοχές. Βασικός μισθός, επιδόματα . Δώρα Χριστουγέννων –Πάσχα. Προστασία του μισθωτού για καταβολή του μισθού .
  8. Άδειες εργαζομένων, έννοια , προϋποθέσεις , διάρκεια ,αποδοχές αδείας ,επίδομα αδείας .
  9. Λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου – τρόποι λύσης – καταγγελία – προϋποθέσεις – ακυρότητα καταγγελίας

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Ασκήσεις

25

Αυτοτελής Μελέτη

75

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση με ερωτήματα ανάπτυξης

Χρήση ΤΠΕ

Στην επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
3 ώρες ανά εβδομάδα
Μoνάδες ECTS: 
6.00
Διδακτικές μονάδες: 
3.00
Συντελεστής Βαρύτητας: 
1.50
Γλώσσα: 
Τρόπος Παράδοσης: 

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Τσενέ Χρυσούλα

Διδακτικό Προσωπικό Άλλου Τμήματος
E-mail: 

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο Επιτομή, 6η εκδ. Σάκκουλας, 2017
Π. Αγαλλοπούλου, Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο, 4η εκδ., Σάκκουλας, 2014
Χ. Τσενέ, σημειώσεις μαθήματος E-class