Ενδιάμεση Εξέταση: Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι

Η ενδιάμεση εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι (Τμήμα Α και Β) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 (ώρα 10:00-11:00, αίθουσες ΠΑΜ13 και ΠΑΜ17). H  ύλη από το βιβλίο (Sloman J., Wride A., Garratt D. (2017), «Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική», Εκδόσεις: Broken Hill Publishers Ltd, ISBN: 978-9963-274-41-3, Κωδικός στον Εύδοξο: 68373080) είναι τα κεφάλαια 1 έως και 5. Δείτε πληροφορίες για τον Κανονισμό Εξετάσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Ο Διδάσκων

Νίκος Γιαννακόπουλος