Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Οικονομικών Επιστημών

Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, η οποία επικυρώθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών πιστοποιήθηκε με την ανώτερη διάκριση συμμόρφωσης «fully compliant».

Ως απόρροια της διάκρισης αυτής, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός μας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 17-07-2019 έως 16-07-2023.